onsdag 15 april 2015

Parlamentarisk grupp vill ha en annan parlamentarisk grupp

Låter lte överdrivet. Det parlamentariska finansutskottet vill ha en parlamentarisk utredning av en ekonomi- och finansfråga. Men har frågan dimensioner, som jag inte ser och som inte finansutskottet med sina ekonomiexperter klarar av?

"Finansutskottet anser att det är en parlamentarisk utredning som ska analysera konsekvenserna av en förändring av överskottsmålet. Utskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en sådan utredning. Regeringspartierna och Vänsterpartiet säger nej till förslaget.


I mars i år gav regeringen Konjunkturinstitutet i uppdrag att se över konsekvenserna av att ändra nivån på överskottsmålet samt redovisa resultatet i augusti i år. Överskottsmålet innebär att den offentliga sektorns finansiella sparande ska uppgå till 1 procent av BNP över en konjunkturcykel.
I ett utskottsinitiativ föreslår nu en majoritet i finansutskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att snarast tillsätta en parlamentarisk utredning som ska analysera vilka konsekvenser ett förändrat överskottsmål får för svensk ekonomi. Utredningen ska även analysera hur en sådan eventuell förändring förhåller sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket.
Enligt utskottet kan förändringar i det finanspolitiska ramverket få långtgående konsekvenser och därför är en bred parlamentarisk förankring viktig. Utskottet anser att den parlamentariska utredningen ska redovisa sitt resultat i slutet av 2016 och att regeringen fram till dess bör avstå från att föreslå långsiktiga förändringar av överskottsmålet.
Bakom förslaget till tillkännagivande står en utskottsmajoritet som består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Den parlamentariska utredningens uppdrag

Den parlamentariska utredningens uppdrag bör vara att noggrant göra en genomlysning av vilka effekter ramverket och överskottsmålet har haft för den svenska ekonomins utveckling samt på Sveriges förmåga att nå EU:s gemensamma mål. Den bör särskilt se över möjligheterna att säkerställa finanspolitisk stabilitet samt att klara av kommande kriser.
Utredningen kan begära in underlag från relevanta aktörer. Det uppdrag som Konjunkturinstitutet har fått av regeringen skulle kunna ingå som underlag i utredningen, om den parlamentariska utredningen finner det lämpligt.

S, MP och V reserverar sig

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger nej till förslaget i en gemensam reservation."
Skicka en kommentar