tisdag 14 april 2015

Uppföljning måste pågå ständigt

Landstinget anser sig ha ett styrsystem, som benämns beställa - utföra. Verkligheten är att man aldrig varit i närheten. I en organisation för detta styrsystem ska beställaren ägna sig åt att teckna avtal med utförare, följa upp och utkräva ansvar. 

Läser jag rätt? Följa upp inom en fyraårsperiod.  Uppföljning måste pågå ständigt där den här styrformen tillämpas

"Fördjupad uppföljning av vårdcentraler

Landstinget har genomfört en fördjupad uppföljning av vårdcentraler inom Landstinget i Uppsala län. Sex offentliga och sex privat drivna vårdcentraler har granskats, dels genom journalgranskning, dels genom strukturerade intervjuer med verksamhetscheferna. Syftet med uppföljningen var att kontrollera om vårdgivarna följer avtal och uppfyller kraven i regelboken.
Resultatet visar att vårdcentralerna huvudsakligen följer avtal och regler, men att det finns utrymme för förbättringar, till exempel av diagnossättning och signering av journaler. De brister som hittats bedöms inte påverka patientsäkerheten.
Av de 12 vårdcentralerna som granskats har Tierps vårdcentral fått minst anmärkningar när det gäller den medicinska kvaliteten. Familjeläkarna i Bålsta hade något fler brister i sin journaldokumentation än övriga vårdcentraler.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att göra en kompletterande fördjupad uppföljning av Familjeläkarna Bålsta.
Landstinget kommer att gå vidare och följa upp fler vårdcentraler. Inom en fyraårsperiod ska samtliga vårdcentraler ha granskats."
Skicka en kommentar