tisdag 26 maj 2015

Hur ska vi med ett sådant här system kunna utkräva politiskt ansvar?

Man börjar vänja sig. Vänja sig vid att man inom landstinget inte vet att budget ska fördelas på nämnder. Det är Produktionsstyrelsen, eller bör vara, som gör överskridande. Produktionsstyrelsen har inte förmått att anpassa kostnaderna till intäkterna; intäkterna, som i huvudsak består av ersättning från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Jo, man hävdar ju att man tillämpar styrformen beställa - utföra. 

Inte ett enda av tretton landstingsråd opponerar mot den skandalösa bristen på styrning. Likaså avstår media från att granska den politiska ledningen av landstinget. 

Produktionsstyrelsen gav sina förvaltningschefer i uppdrag att återkomma med analyser och åtgärder. Analyser, ja. Men åtgärderna? Åtgärderna handlar ju om politiska beslut. Uppdraget bör vara att framlägga förslag till åtgärder. 

Ekonomirapport april

Landstingets årsprognos har försämrats med 104 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Nu förväntas landstinget väntas nu göra ett årsresultat på 24 miljoner kronor under 2015. Det framgår av ekonomirapporten för april.
Den försämrade prognosen beror till stor del på att Akademiska sjukhuset lämnar en försämrad prognos på minus 100 miljoner kronor. Huvudorsaken är att intäkterna från riks- och regionvård varit lägre än planerat på grund av kapacitetsproblem med stängda vårdplatser och operationssalar som inte kan utnyttjas fullt ut.
Sjukfrånvaron har ökat vid flera förvaltningar. Produktionsstyrelsen gav i uppdrag till förvaltningscheferna att återkomma med analys och åtgärder.
Skicka en kommentar