söndag 18 oktober 2015

Det har vänt, men mer måste göras för patientsäkerheten

Äntligen har det vänt. Intresset för patientsäkerhetsfrågorna har varit stort under några års tid, ett intresse, som varit verkningsfullt. Men mycket mer måste göras. Mitt föredrag om vad PPP, patienten, professionen och politiken kan och måste göra är fortfarande angeläget


Skadorna i vården minskade mellan 2013 och 2014


Både skador i sin helhet som undvikbara skador minskade stadigt under 2013 och 2014.
En mindre andel av patienter som vårdats på sjukhus drabbades av skador i vården. Både skador totalt och sådana som bedömdes vara undvikbara minskade mellan 2013 och 2014. Det framgår av en ny rapport från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, som bygger på granskning av journaler från 63 sjukhus.
I granskningen ingick journaler från 38 555 vårdtillfällen inom somatisk vuxenvård. Patienterna i undersökningen var i genomsnitt 68 år (män) och 66 år (kvinnor). Totalt var två tredjedelar av patienterna 65 år eller äldre.
I knappt 4 800 vårdtillfällen noterades minst en skada. Omräknat på hela befolkningen fanns en skada vid 13,6 procent av vårdtillfällena. Med ”skada” menas ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som uppstått vid kontakt med hälso- och sjukvården. Skada omfattar både undvikbar och icke undvikbar skada.”

15 000 färre vårdskador

En vårdskada uppstod vid 8,8 procent av vårdtillfällena. Med ”vårdskada” avses ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid kontakt med hälso- och sjukvården.”
Under de två åren sågs en trend mot färre skador. Mellan första halvåret 2013 och andra halvåret 2014 minskade antalet skador med 3,1 procentenheter och vårdskadorna med 2,5 procentenheter. Enligt SKL:s beräkningar innebar minskningen i rapporten att 15 000 till 20 000 färre patienter slapp en vårdskada.
Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste skadan och svarar för en tredjedel av alla skador. Näst vanligast är kirurgiska skador (13 procent av fallen) och läkemedelsrelaterade skador (9 procent).

Knappt hälften av skadorna krävde vård

Drygt 60 procent av skadorna bedömdes vara antingen undvikbara eller sannolikt undvikbara. 45 procent av skadorna krävde vård, drygt 2 procent ledde, eller bidrog, till en permanent skada hos patienten. I knappt 2 procent av fallen bidrag skadan till patientens död.
Under de två åren kunde man inte se någon variation mellan olika månader och säsonger. Sommarmånaderna skiljde inte ut sig jämfört med övriga månader.
En fördjupad analys som även omfattar data för 2015 kommer att publiceras under våren 2016.

Bilder

Diagram. Bild: LIF, källa SKL (CC BY-NC-ND 3.0)
Rapportens omslag. Bild: Skärmdump från pdf, LIF (CC BY-NC-ND 3.0)


Om Sten Erik Jensen

Skicka en kommentar