När kärnkraft avvecklas och ersätts av väderberoende vindkraft och solceller ökar trycket på den reglerbara vattenkraften att leverera mer el. Går det att öka effekten från vattenkraft – utan att börja bygga kraftstationer i de fyra orörda norrlandsälvarna?
Den frågan ska diskuteras när elbranschorganisationen Svensk Energi bjuder in till energilunch på onsdag i nästa vecka. Bland de medverkande finns chefen för vattenkraftsföretaget Skellefteå kraft, Hans Kreisel. Han kommer att presentera en studie om hur Skellefteälven skulle kunna generera mer effekt och reglerförmåga.
Ordföranden i Svensk vattenkraftförening, Gunvor Axelsson, berättar om ett EU-projekt som går ut på att identifiera de småskaliga anläggningar i Europa som är mest lämpade att renovera och investera i.
Precis som kärnkraften är vattenkraften en planerbar resurs i elproduktionen. Den klarar av att möta både säsongsvariationer och variationer inom kortare tidsintervall. När inga andra vägar står till buds för att klara efterfrågetoppar när det till exempel är extremt kallt kopplas oljekondenskraftverk in på nätet – vilket ju inte är så klimatsmart.
Sverige har en stor outnyttjad ”reserv” i fyra ännu inte utbyggda större norrlandsälvar: Vindelälven, Pite älv, Kalix älv och Torne älv. Det finns för närvarande inget politiskt stöd för att bygga ut dessa. En av dem, Torne älv, är dessutom gränsälv mot Finland och kan givetvis inte bebyggas utan att båda länderna är överens.
Statliga energibolaget Vattenfall gör följande bedömning:
”Elproduktionen med vattenkraft i Europa kommer att öka i absoluta tal, men vattenkraftens andel av den totala elproduktionen kommer att minska något. Tack vare att vattenkraft kan användas som reglerkraft och möjligheterna att lagra vattenkraftsenergi kommer vattenkraften att bli allt viktigare, när förnybara men intermittenta energityper som sol- och vindenergi blir vanligare.”
Det finns också andra sätt att få ut el från vatten, nämligen från haven, dels vågkraft, dels tidvattenkraft, dels saltkraft. Teknik för dessa energislag är fortfarande under utveckling och även om pontentialen anses vara betydande  är det svårbedömt när de kan börja leverera el i stor skala