onsdag 2 december 2015

Mer eller mindre statlig styrning... eller bättre

Vissa av oss ogillar detaljstyrning från statens sida. Andra bland oss vill ha mer. Ja, så pass stark detaljstyrning så att man anser att staten ska ha hand om även den dagliga driften.
Svensk offentlig verksamhet är organiserad på det sättet att staten stiftar lagar och beslutar om förordningar. Statliga verk ska se till att lagar och förordningar efterlevs. Landsting och kommuner sköter verksamheterna och anpassar sig till statens styrning. Om landsting och kommuner inte rättar sig efter lagar och förordningar måste staten se till att med antingen bestraffning, i form av, till exempel, uteblivna statliga bidrag, eller med morötter, i form av, till exempel extra anslag eller en kombination av bestraffning och morötter.
Hur ser då verkligheten ut? Konstateras kan att staten inte lyckas bra med sin styrande uppgift. Skillnaderna mellan kommunerna inom förskoleverksamheten liksom inom skolan är stora, för att inte tala om hemtjänsten och kulturverksamheten.
Är lösningen då antingen att landsting och kommuner blir helt oberoende av staten eller att staten tar över driften av dessa verksamheter? Nej inget av alternativen skulle gynna jämlikheten. Den lösning, som kan skönjas är att politikerna tar tag i det verkliga problemet, statens oförmåga att klara sin styrande uppgift.
För varje lag och förordning, som staten beslutar om, måste finnas en strategi för hur man ska genomslag. u tycks lagstiftaren staten tro att så snart en lag är stiftad så förändras verkligheten
Skicka en kommentar