torsdag 28 april 2016

Yttrande över förslag till ny nämndorganisation

Detta yttrande avgav jag i går vid sammanträde med Gatu- och samhällsmiljönämnden. 
Moderaterna hade ett litet, från majoritetens förslag, avvikande yrkande. Jag har fortfarande inte förstått vitsen med yrkandet, eller så har jag det.....


Särskilt yttrande


Förslag till ny nämndorganisation


Förslaget till ny nämndorganisation innebär att samtliga nämnder får ansvar för
systemledning och verksamhet i egenregi inom sina respektive ansvarsområden.” Här bör tydliggöras att ansvaret för systemledning avser även externt utförande.

Fastställande av principer för externt utförande riskerar att åstadkomma en oönskad uppdelning av formerna för utförandet. De principer, som ska fastställas bör avse verksamhetssektorer. Samma principer ska gälla för alla former av utförande. Förslaget måste tydliggöra detta.

Ersättningsnivåer föreslås beslutas av kommunfullmäktige. Då cirka femtio procent av kostnaderna för Teknik och service avser upphandlingar är det viktigt att i upphandlingsprocessen kunna åstadkomma kostnadspress. Det måste därför ankomma på Gatu- och samhällsmiljönämnden att ansvara för beslut om ersättningar.

Genomlysningen av förvaltningsorganisationen föreslås genomföras under 2017. Gatu- och samhällsmiljönämndens kommer att bestå av cirka fem hundra anställda varav cirka två hundra tillhör nuvarande Teknik och service. Då denna och även en del andra föreslagna förändringar är omfattande är det nödvändigt att förvaltningsorganisationen klarläggs skyndsamt. Genomlysningen måste ske under 2016.
Grundprincipen vid genomlysningen ska vara en nämnd, en förvaltning.

I förslaget att uppdra till kommunstyrelsen att ge förslag på reglementen för samtliga nämnder att
fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2016, och
att uppdra till kommunstyrelsen att fastställa principorganisation för förvaltningen, bör tydliggöras att det ska ske efter samråd med berörda nämnder.

Frågeställningar såsom eventuell bolagisering av övrig service inom Teknik och service, former för verksamhetsövergång och konsekvenser för ekonomisystemet måste också klaras ut. Genomförs lämpligen i särskild/a utredning/ar.

Det nya begreppet systemledning leder tankarna, felaktigt, till verksamhetsutförande. I föreliggande förslag innebär det politisk styrning, varför det bör benämnas just så

Harald Nordlund (L)


Skicka en kommentar