onsdag 13 oktober 2010

Vårdgarantin måste få bättre genomslag

Väntetider inom sjukvården är en av många orsaker till de klagomål, som når patientnämnderna. Det arbetas i landstingen intensivt med att finna åtgärder för att lösa problemen. En åtgärd, som är avsedd att åstadkomma förbättringar, är den vårdgaranti, som infördes 2005. Jag har tagit del av en uppföljning, som visar att väntetiderna för behandling har minskat marginellt medan väntetiderna till besök i stället okat något. Det är stora skillnader mellan landstingen.
Vårdgarantin innebär, bland annat, att landstinget ska hjälpa patienter till vård hos en annan vårdgivare i det egna landstinget eller i ett annat landsting, när väntetidentill besök eller behandling överstiger 90 dagar.
Styrande är att det alltid ska vara det medicinska behovet, som ska avgöra vilka patienter, som ska behandlas först och vilka som får vänta längre eller inte behandlas alls.
Här finns en stor utmaning för de flesta av landstingen.
Skicka en kommentar