fredag 18 februari 2011

Vad ska vi göra om katastrof inträffar?

Vårt samhälle anses bli mer och mer sårbart. Jag funderar över vad det beror på. Det kan väl inte vara så att utveckling i sig medför ökade risker? Kanske är det så att i strävan efter ekonomisk tillväxt är vi beredda att ta allt större risker. Om det är så kan farten bli sådan att några bromsar inte tar.
Jag funderar också över hur vi medborgare ska bete oss i katastrofsituationer. Situationer, som kryper allt närmare. Krisberedskapsmyndigheten har i sina årsrapporter påpekat, bland annat, att kommunerna övar för lite och är dåligt förberedda på att klara allvarliga krissituationer.

Bristerna i beredskapen avser flera olika områden såsom elförsörjning, IT och telekommunikation, hantering av kemiska ämnen och hantering av katastrofer.
Till detta kommer att Räddningsverket uttalat att det ansvar som åvilar den lokala räddningstjänsten vid till exempel en olycka vid transport av farligt gods har kommunerna svårt att leva upp till.

Hur många av oss vet vad vi ska göra vid ett allvarligt haveri vid Forsmarks kärnkraftverk?
Skicka en kommentar