torsdag 17 februari 2011

Vilken roll spelar Barnkonventionen?

Det har gått tjugo år sedan Sverige ställde sig bakom FN:s barnkonvention. Detta innebär att man åtagit sig att se till att barnets bästa tillgodoses i alla beslut i offentlig verksamhet.

När Riksrevisionen granskaT i vilken grad regeringen och myndigheterna har följt riksdagens beslut om förverkligande av konventionen har man inte noterat särskilt positiva resultat.

Vet inte om det här är senaste utlåtandet, men det ger ändå anledning till att ställa krav på nya tag för att barnkonventionens mål ska uppfyllas. "Regeringen, myndigheterna och kommunerna har inom granskade områden hittills inte helt följt kraven och infriat målen i den av riksdagen antagna nationella strategin för arbetet med barnkonventionen i Sverige. Det finns också vissa brister i regeringens information till riksdagen."

Vi stod bakom även "Övwerenskommelsen om ett årtionde för en ickevåldskultur för världens barn". Hur har vi levt upp till den?En föreläsning för politiker

Politisk Styrning - ett måste för en framgångsrik politik
Forskning visar: Svag politisk styrning av landstingen

Hur ser politikerrollen ut idag? Vilka utmaningar står politiker inför? Hur ska politiker få genomslag för sina beslut?
Politisk styrning handlar om att se till att mål uppnås.
Jag har sett och ser ofta brister i den politiska styrningen.
Nyckeln finns i en förändrad politikerroll.

Jag har varit verksam i politiken under fyrtio år, därav nio som kommunalråd och fyra som riksdagsledamot.

Jag kommer gärna och håller ett föredrag om politisk styrning och ger svar på, bland andra, dessa frågor. Dessutom vill jag stimulera till en dialog, och vi avslutar med en öppen diskussion.
Skicka en kommentar