onsdag 26 januari 2011

Info från Riksda´n

Riksdagsledamöters rapportering från riksda´n till sina partimedlemmar är en viktig del i demokratin. Men den är viktig. Responsen på de över hundra elektroniska breven under fyra års tid var av stort värde för att få kunskap om hur man ser på olika frågor. Kanske har efterfrågan på information minskat i takt med att lojaliteten till en allians ökat. Utrymmet för och viljan att inta en egen ståndpunkt är små.
Av intresse från senaste besluten i riksda´n har jag plockat följande:

"Riksrevisionen har granskat Trafikverkets och regeringens underlag för underhåll av järnvägar. Granskningen visar att det saknas tillräckliga och tillförlitliga underlag för att effektivt styra underhållet. Trafikutskottet anser att det är allvarligt både för transportpolitiken och för statens finanser. Utskottet håller därför med Riksrevisionens styrelse om att det behövs förändringar. Riksrevisorerna har lämnat rekommendationer till regeringen och Trafikverket. Utskottet förutsätter att rekommendationerna kommer att utgöra ett värdefullt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet för att trygga att underhållet av järnvägarna sker effektivt och ändamålsenligt. Riksdagen avslutade ärendet med detta."
Skicka en kommentar