tisdag 12 april 2011

Inte heller revisorerna vill lyfta fram det politiska ansvaret

Det är sådan här information, som är viktig att få ut; från riksdag till regional och lokal nivå:
"En kommun eller ett landsting får verkställa ett beslut som har överklagats även om den rättsliga prövningen inte är klar och beslutet inte har trätt i kraft. Enligt kommunallagen kan beslutet verkställas om det inte finns särskilda skäl att vänta. När ett beslut verkställs kan det innebära att kommunen binds civilrättsligt. Även om en domstol häver ett beslut kan det vara svårt att häva ett avtal som ingåtts när beslutet verkställdes. Risken att sådana situationer uppstår bör minimeras, anser riksdagen. Riksdagen gav därför regeringen i uppdrag att se över regelverket kring verkställandet av beslut. Syftet är att utforma reglerna så att de så långt som möjligt förhindrar att besluten verkställs innan de har trätt i kraft, när det gäller beslut som resulterar i civilrättsliga avtal och när det finns risk för att besluten kommer att upphävas. I uppdraget till regeringen ingår också att se över möjligheten att införa sanktioner mot kommuner och landsting som bryter mot dessa regler."
Det här kan vi läsa från senaste sammanträdet med landstingsfullmäktige:
"Landstingets årsredovisning för 2010 godkändes av landstingsfullmäktige.
Resultatet för 2010 blev ett överskott på 151 miljoner kronor, vilket är 168 mkr mindre än vad som budgeterats. Därmed klarar landstinget fullmäktiges mål att sätta av 140 mkr till eget kapital Avsättningen görs för att skapa förutsättningar för en stabil ekonomi och säkerställa verksamheten långsiktigt, i enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning.
Landstingsfullmäktige beslutade att bevilja landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen och övriga nämnder och utskott ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.
I revisionsberättelsen riktar revisorerna kritik mot landstingsstyrelsen för brister i styrningen, såväl i rollen som produktionsstyrelse som i uppgiften att ansvara för den övergripande styrningen.
Fyra förvaltningar har inte klarat sina åtaganden inom de ramar som beslutats av landstingsfullmäktige. Två förvaltningar har bedrivit verksamheten med internbudgetar som överskrider den anvisade ramen.
Landstingets revisorer har särskilt granskat de kostnadsreduceringar som styrelsen beslutade om 2008 och konstaterar att ingen av berörda förvaltningar har klarat sitt besparingsbeting. Därför anser revisorerna att den modell som styrelsen haft inte har varit trovärdig och att arbetet med att utveckla landstingets styrmodell måste ges högsta prioritet.
Landstingsfullmäktige uppdrog till landstingsstyrelsen att återkomma med en plan med åtgärder som tillgodoser landstingsrevisionens kritik i årets revisionsberättelse."

Det är snart en självklarhet att vi får läsa om kritik från landstingets revisorer om bristande politisk styrning. Landstingsstyrelsen har inte tagit ansvar som produktionsstyrelse. Nu har landstinget en särskild produktionsstyrelse. Jag ser fram mot att den tar tag i den politiska styrningen. Efter tre och en halv månader är tecknen en aning oroande.
Men även revisionen borde få kritik. Liksom fullmäktige talar den om förvaltningar som budgetansvariga inför fullmäktige. Detta är inte bara beklagligt. Det är en skandal att vårt landsting saknar den insikt som till exempel Uppsala kommun har. Där vore det otänkbart att utåt hävda att till exempel äldrekontoret inte klarar sin budget. Där vet man att det är nämnden som är ansvarig.
Skicka en kommentar