tisdag 7 februari 2012

Börja tala om de viktiga politiska frågorna

Säkert finns många förklaringar till bristande tilltro till politiker. Ibland känner jag att kunskapen om politik och politiker är för dålig. Men då borde man väl kunna göra något åt denna kunskapsbrist.
Men kanske handlar det i grunden om att bristen på tilltro beror på att man har kunskap. Många reagerar över att politiken så lite handlar om ideologi. En överdrivet pragmatisk politik hamnar lätt i svekdebatter. Med överdrivet pragmatisk menar jag att politiker alltför mycket ägnar sig åt vad professioner av olika slag ska klara. Alltför mycket söker uttalanden, som är gångbara för dagen.
Som socialliberal efterlyser jag, till exempel, engagemang kring frågor, som har med vårt samhälles hållbarhet att göra. Toppolitiker deltar gärna i beslut om att globalt utlysa ett årtionde som ett årtionde för ickevåld för världens barn, men efetr beslutet ägnar man varken tanke eller ord åt frågan. Man deltar gärna i beslut om milleniemål, men hur ofta talar man om insatser för att fattigdom och hunger ska halveras till 2015? År 2015 ska alla barn gå i grundskola är ett annat millenniemål. Det finns ytterligare sex millenniemål. Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas, barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015, mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 2015, spridningen av hiv/aids, tbc, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015, en miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015 och globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna.
Och... jag vill ha reaktioner från svenska partiledare mot krig och våld, en grunförutsättning för hållbarhet
Skicka en kommentar