onsdag 8 februari 2012

Mindre och skarpare politisk ledning


Det här läser jag på landstingets hemsida:
"Landstingets revisorer har granskat landstingets systematiska förbättringsarbete genom metoderna Lean och Kaizen. Syftet har varit att granska om förbättringsarbetet är ändamålsenligt för att uppnå en effektiv verksamhet för landstinget.
Av rapporten framgår att det finns ett utbrett förbättringsarbete vid de tre granskade förvaltningarna, Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och Primärvården. Synsättet och metoderna är väl spridda och en stor andel av personalen har utbildats i metoderna. Revisorerna skriver att det finns många enskilda förbättringar, men revisorerna efterfrågar systematiska uppföljningar och spridning av resultatet utanför respektive förvaltning. Produktionsstyrelsen har svarat på skrivelsen och beskriver hur styrningen kommer att förbättras under 2012."

Landstingets politiker vill göra förbättringar. Landstingets politiker är inte lata. Landstinet saknar inte styrsel. Men landstinget saknar tydlig politisk styrning. Det ska bli intressant att ta del av Produktionsstyrelsens tankar kring hur styrningen ska förbättras. För närvarande saknas insikten om vad som krävs. Uppgiften är kanske omöjlig. Att vara ansvarig styrelse för Akademiska sjukhuset, för lasarettet i Enköping och för primärvården är inte lätt. Dessa verksamheter borde ha var sin ansvariga styrelse.
Vart tog förresten länsdelsberedningarna vägen? Jo, dom finns, men vilken roll spelar dom? Det lokala inflytandet ska tillgodoses genom beredningarna. Jag påstår ingenting, eftersom jag på den här punkten är alltför oinformerad, men intrycket är att länsdelsberedningarna borde kunna åstadkomma mer. Mitt parti ser beredningarna som viktiga, visat, inte minst, genom att i förhandlingarna om poster inför den här mandatperioden prioritera ordförandeskap i mellersta länsdelsberedningen högre än ordförandeskap i Patientnämnden.
Målet måste vara att göra Landstinget i Uppsala län till ett föredöme i fråga om politisk styrning. Det får bli ett lämpligt motto i valrörelsen 2014
Skicka en kommentar