fredag 3 augusti 2012

Biljettpriset har betydelse

Även i dag känns angeläget att berömma Upsala Nya Tidnings ledarsida. Ledaren om Rysslands väg är en beklämmande läsning. Jag önskar att fler än de tio procent av läsarna, som har bedömts läsa ledaren, gör det i dag; ja kanske varje dag. Under "Signerat" förs ett viktigt resonemang om hur vi kan fås att åka kollektivt i större utsträckning. Politiker hävdar att priset inte är avgörande för om vi ska välja bilen framför bussen. Jag delar Signerats uppfattning att det nog har stor betydelse. Luften i centrala Uppsala är mer oren än vad lagen föreskriver. Kommunen kan göra mer för att föregå med gott exempel och använda en egen fordonspark med bästa möjliga teknik och man måste agera mer för att bensinstationerna skaffar sig alternativa bränsledepåer. Miljöcertifierade personbilar skall kunna parkera gratis. Beslut har redan fattats av kommunfullmäktige, men var finns skyltarna? Varför informeras inte om beslutet? Kungsgatan är inte dimensionerad som en genomfartsgata. Men vad är alternativet? Det skall vara lätt att snabbt komma från kommunens alla kanter till city för eventuell vidarefordran till arbetsplatser utanför kommunen. Ett bra cykelnät kan bli ännu bättre genom att fler cykelleder dras. Park and Ride-försöket försvann utan att ansträngningar gjordes för att hitta förklaringar till att systemet utnyttjades mindre än förväntat. Placera parkeringsplatserna på mer strategiska områden än tidigare och gör om försöket och benämn på svenska, Parkera och Åk. Den centrala stadens dåliga luft blir bättre och konkurrensen om de fåtaliga parkeringsplatserna blir mindre. För detta krävs att kollektivtrafiken i övrigt blir mer attraktiv för kommunens resenärer. Den gör det om prisnivån är måttlig och turtätheten hög. Kommunen skall gå i bräschen för användning av alternativa energikällor. I den kommande nya översiktsplanen bör byggandet i kommunen koncentreras till befintliga orter där fjärrvärme redan finns eller kommer att anläggas. Stadens brus kan vi inte undgå; det är en del av stadens liv. Men för många utgör bullret ett onödigt lidande. Självklart skall nya byggnader alltid byggas så att tysta sidor för sovrum säkerställs. Buller kommer dock inte bara från trafiken utan även från källor som människorna själva kan styra över. Stora förskolegrupper finns fortfarande och hög musik spelas på många inneställen. Större kraft måste läggas på förebyggande åtgärder, men även på information i syfte att öka medvetenheten hos främst unga människor. Tidigare fanns antirökupplysning i skolorna, nu behövs antibullerupplysning. Självfallet skall nya trafikleder och järnvägsleder ha tillfredsställande bullervallar eller plank.
Skicka en kommentar