fredag 16 november 2012

Dålig hushållning

Den extremt dåliga hushållningen med energi i Central- och Östeuropa gör att marginalkostnaden för att reducera utsläppen där ligger långt under vår kostnad här hemma för motsvarande effekt. På kort sikt krävs vissa punktinsatser, bland annat ökade resurser för att minska oljeutsläppen i Östersjön. Det krävs framför allt en ökad och samordnad övervakning av sjöfarten i Östersjön. I slutet av 1996 inrättade regeringen ett Agenda 21- sekretariat vid Östersjörådet. Uppgiften är att medverka till att Agenda 21 om en hållbar utveckling förverkligas för hela regionen. Östersjön är utsatt för många allvarliga hot, som Sverige inte kan lösa på egen hand. För att intensifiera arbetet kring Östersjön kan till exempel det lokala samarbetet mellan vänorter stärkas. Många viktiga projekt pågår, inte minst genom miljöorganisationerna, för att minska utsläppen av miljöföroreningar och för att bevara den biologiska mångfalden. De svenska insatser som görs i dagsläget handlar dels om kunskapsöverföring genom konsultinsatser och/eller samarbete mellan lokala parter och svenska organisationer och institutioner, dels om investeringar i bland annat avloppsanläggningar.
Skicka en kommentar