söndag 30 december 2012

Även Botniabanan behövs

Satsningen på gruvbrytning i Norrbottens län är enorm. Den är viktig för Sverige och den är viktig ur regionalpolitisk synpunkt.
Den positiva utvecklingen medför också utmaningar för kommunerna och staten. Bostadsbyggandet hänger inte med, men även övrig infrastruktur uppvisar brister. Stora mängder malm ska transporteras. Det måste ske på andra sätt än per bil.
En modern järnvägssträckning längs med Norrlandskusten utgörs av Botniabanan. Ökad kapacitet för gods på järnväg var en viktig orsak till att Botniabanan byggdes. När banan börjar trafikeras fullt ut i augusti 2012 kommer Den är tänkt att ge en  kostnadsbesparing för den intensiva godstrafiken och möjliggöra en trafikökning. 
En del av Botniabana utgörs av Norrbotniabanan. Den har två syften, dels förbättra  för godstransporterna  dels möjliggöra persontrafik längs kusten i Övre NorrlandGodstransporterna har beräknats få tidsvinster på flera timmar. 

Oacceptabla brister i infrastrukturen finns även i vår del av landet, mälardalsregionen. Ett exempel är järnvägsnätet. Ett tråkigt och vanligt inslag i inlägg om behovet av satsningar i den här regionen är emellertid nedsättande och svepande uttryck om satsningarna på Botniabanan. Olönsamma projekt benämns Botniabaneprojekt. Kanske hör det till i konkurrensen mellan regionerna. Den politiker, som har ambitioner på riksplanet, måste visa att man har insikt om vad som behövs för andra delar av landet än den egna. Svepande formuleringar kvalificerar inte till rikspolitiska uppdrag.
Skicka en kommentar