lördag 29 december 2012

Fri etablering

Externt drivna vårdcentraler har ökat i antal. I artikel i torsdags om raserad budget för primärvården kan vi läsa om privata vårdcentraler. I det här sammanhanget är det viktigt att skilja på privata och externt drivna. De senare finansieras med skattemedel. Privata innebär att man tar ut hela kostnaden av patienten, varvid landstinget inte är inblandat.
För mig framstår det som ett problem att det är svårt att kontrollera kostnaderna, då rätten att etablera en vårdcentral är reglerad i lag. Landstinget kan stoppa en etablering endast om den anses inte uppfylla rimliga krav.
I hur hög grad är denna svårreglerade del av primärvården en förklaring till oväntade budgetöverskridanden?
Är det bra att ha en särskild fil vid sidan av den kommunala självstyrelsen?
Skicka en kommentar