fredag 7 december 2012

Likställ målen i kommunpolitiken

Kommunens organisation och beslutsformer är ständigt föremål för diskussion och översyn. Så ska det vara om det handlar om anpassning till förändringar i omvärlden.

Mitt intryck är emellertid att de många organisationsförändringarna är en konsekvens av att den förra inte blev bra, vilket i sin tur torde bero på att kommunens politiker inte gjort klart för sig vad politisk styrning ska innebära.

Jag skulle vilja se tre principiella ställningstaganden: Minska antalet ansvarsnivåer i tjänstemannaorganisationen, tydliggör vad som är politik och uppmana de anställda till att uttrycka sina synpunkter och att föreslå förändringar.

Politikerna ska inte forma tjänstemannaorganisationen, men ge uppdrag till förändringar när den inte är det effektiva verktyg den ska vara för att genomföra politiken. Beställare och utförare måste i en politiskt styrd organisation innebära att man tydliggör skillnaden mellan politik och profession.

För närvarande finns två slags politiker, utförarpolitiker respektive beställarpolitiker. En sådan ordning går aldrig att göra begriplig. Det är i beställarorganisationen politiken utformas medan utförandet är professionens arena.

Ett annat sätt att se innebär att de ekonomiska målen, kvalitetsmålen och kvantitetsmålen ska likställas i uppföljningen. Först då blir ett system med målstyrning meningsfullt.

--------------------------------------------------------------------------------© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 53 av 55

Publiceringsdatum: Tisdag 070123 Avdelning: INSÄNDARE Sida: A05

Författare: HARALD NORDLUND (FP)


Tänk att det finns kurser i bemötande

FOLKVETT. Jag deltog i fredags i en utbildning anordnad av Uppsala kommun. Ämnet var bemötande. Behöver vi verkligen gå utbildning i hur vi ska bete oss mot varandra på ett bra sätt? Och vad är ett bra bemötande?

Jag tror att vi alla behöver påminnas om vilken betydelse ett bra bemötande har. För mig som politiker och ombud för andra, är ett bra bemötande en huvuduppgift och en förutsättning för en bra dialog. För patienter inom sjukvården ger ett bra bemötande ett bättre inflytande och ett snabbare tillfrisknande. Bra bemötande i alla sammanhang gör oss gladare.

På väg från utbildningen fick jag en bra illustration. Jag klev på buss nummer 8. Jag möttes av en chaufför, som vände sig mot oss passagerare med ett leende och sade: Välkommen!

Så nog har ett bra bemötande betydelse.

Harald Nordlund (fp)

ordf. i landstingets patientnämnd--------------------------------------------------------------------------------© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 54 av 55

Publiceringsdatum: Tisdag 070213 Avdelning: INSÄNDARE Sida: A05

Författare: HARALD NORDLUND


Liberaler bör kräva USA ut ur Irak

POLITIK. Liberaler gick i spetsen i kampen för rösträtten. Andra utmaningar man antagit är till exempel kamp mot ett föråldrat samhälle, som är byggt på privilegier för ett fåtal människor, kamp för fred, icke-våld, demokrati och parlamentarism, för kvinnans jämställdhet och för socialt ansvarstagande.

Det känns dystert när en socialliberal ledning applåderar USA:s angrepp på Irak. Det är dystert att tvingas konstatera att svenska partiledare är tysta inför upptrappning av dödandet. Och nu har en riksdagsledamot i ett tal försvarat USA:s invasion av Irak och tyckt att USA borde gå in i Iran. I kommentarer efteråt har han mildrat uttalandet. Kvar står dock att denne liberal försvarar våldet som metod för konfliktlösning och försvarar en olaglig krigshandling.

Det är tråkigt att den liberala rörelsen med sitt ärorika förflutna har företrädare, som inte bara avstår från att ta avstånd från, utan rent av stödjer våldshandlingar. Vi är många socialliberaler med en annan syn.

Harald Nordlund socialliberal--------------------------------------------------------------------------------© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 55 av 55

Publiceringsdatum: Tisdag 070410 Avdelning: DEBATT Sida: A04

Klassificering: HÄLSA SJUKVÅRD POLITIK

Författare: HARALD NORDLUND


Förbättra patienters säkerhet

vård. Så länge var tionde patient som vårdas på sjukhus skadas kan vi inte vara nöjda. Bättre kommunikation mellan politiker och profession behövs, skriver Harald Nordlund.

Patientombudsmannen i Uppsala län behandlade totalt 1157 ärenden under förra året.

Dessa fördelades på vård- och behandlingsfrågor med 526, på bemötandefrågor med 151, på organisation, regler och resurser med 460 och på övrigt med 20.

Gjorda studier på nationell nivå visar att omkring hälften av skadehändelserna i vården hade varit möjliga att förhindra. Fel, som begås i vården beror mer på systemfel än brister i enskilda personers agerande, visar andra undersökningar.

Till systemfelen hör till exempel bristfälliga rutiner och bristande kunskaper om de föreskrifter, som styr verksamheten. Ett förebyggande arbete måste ta sikte på, i första hand, att ständigt söka öka kunskaperna om de risker som finns och därigenom undvika onödiga skador.

uppmärksammas alltmer vilket tar sig uttryck i bland annat att oönskade händelser anmäls allt oftare och att patienter ställer större krav på bra bemötande. Som ordförande i patientnämnden i Uppsala län ser jag positivt på den utvecklingen. Brister ska framföras till vårdverksamheterna. Målet ska vara att alla patienter ska uppleva säkerhet i vården. Patientperspektivet ska vara vägledande och är det i de flesta fall.

Vid nämndens sammanträden redovisas och diskuteras avidentifierade patientärenden. Patientsäkerhetsfrågor uppmärksammas då ofta och har i flera fall lett till skrivelser till olika verksamhetschefer, till exempel gällande information och tillgänglighetsfrågor.

Vid de informationsmöten som sker i de olika verksamheterna framförs även där patientsäkerhetsfrågor.

anordnar ett stort antal informationsbesök i olika verksamheter, vid vilka ärenden som rör den verksamheten diskuteras. I varje enskilt ärende sker oftast en återföring till vården efter överenskommelse med patienten. En särskild anställd hos patientombudsmannen för att arbeta med patientsäkerhet kan vara ett viktigt steg.

Så länge var tionde patient som vårdas på sjukhus skadas kan vi inte vara nöjda. I vårt missnöje är det viktigt att vi har klart för oss att bristerna inte beror på dålig eller slarvig personal utan snarare finns trots duktig och ansvarskännande personal.

För att komma åt problemen är det i första hand fråga om att ständigt förbättra kommunikationen, dels den som handlar om återföring av patienters upplevelser, dels kommunikationen mellan profession och förtroendevalda. Alltför ofta tror vi politiker oss veta bättre än professionen, alltför ofta finns en konkurrenssituation. Detta är destruktivt. Vi måste inse den enkla sanningen att vi politiska beslutsfattare varken kan eller ska ge oss in på professionens plan lika lite som professionen kan eller ska ge sig in de politiska övervägandena. Vi ska samverka för att de politiska besluten ska bli så bra som möjligt och för att de politiska besluten ska bli tydliga för professionen.

som visar tydligt att sjukvårdspersonalen i hög grad är medveten om riskerna i verksamheterna men att arbetssituationen är så svår att förutsättningarna för att göra ett säkert arbete saknas.

Man hinner till exempel inte följa föreskrifter, hinner inte dubbelkolla röntgenbilder, ett stort antal patienter innebär mindre tid för eftertanke, ofullständig dokumentation, kort sagt alltför mycket av stress, trötthet och högt tempo.

Detta kan ibland vara ett problem, som handlar om att resurstilldelningen är inte tillräcklig, men det kan alternativt vara ett organisatoriskt problem. I båda fallen är det ett politiskt problem som måste lösas i samverkan.

här inriktningen på en socialliberal politik för förbättrad patientsäkerhet påverkas denna av även våra strävanden att förbättra tillgängligheten, att effektivisera den politiska styrningen, att åstadkomma uppföljning med öppna kvalitetsredovisningar och att öka de förebyggande insatserna. Till detta kommer de viktiga bemötandefrågorna. Jag har deltagit i en värdefull och tankeväckande utbildning. Fler bemötandeutbildningar bidrar till att stärka den så kallade brukarmakten.

Harald Nordlund (fp)

ordförande i patientnämnden i landstinget i Uppsala län

"Vi måste inse den enkla sanningen att vi politiska beslutsfattare varken kan eller ska ge oss in på professionens plan."

Bildtext: Tydligare rollfördelning. Politiker tror sig tyvärr ofta veta bättre än läkare och andra professionella, skriver Harald Nordlund.--------------------------------------------------------------------------------© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.
Visa i omvänd
datumordning

Skicka en kommentar