lördag 16 februari 2013

Leka affär

Den här insändaren kunde vi läsa i UNT i går.


 Beställa-utföra, en demokratifråga

Organisationsutredningarna och omorganisationerna har varit många i Uppsala kommun och i även Uppsala läns landsting. Men det förefaller som om ändringarna medför endast byte av problem.
Koncentrering har följts av dekoncentrering med införande av socialdistrikt och kommundelsnämnder. Centralisering av makten respektive decentralisering är möjlig inom båda formerna.
Kommundelsnämnderna, som är en form av dekoncentrerad organisation, slopades efter några år. Man ansåg att praktiken avvek alltför kraftigt från teorin. Nämnderna blev tandlösa. Huvudförklaringen är, anser jag, att makten förblev centraliserad. Man tillät inte kommundelsnämnderna bli så självständiga, som reformen förutsatte.
I dagens koncentrerade och i hög grad centraliserade Uppsala kommun fattas besluten genom att beställa och utföra. Det finns sålunda två slag av politiker. Eftersom beställarpolitikerna ska ha sina förvaltningar och utförarpolitikerna sina kan man misstänka att kostnaderna blir högre än med den traditionella modellen.
Även om så är fallet, finns ett ännu större problem med att ”leka affär”, nämligen ett demokratiproblem. Det är för medborgarna nästan omöjligt att förstå var ansvaret ligger för olika frågor. ”Jag vet inte, fråga en utförarpolitiker. Jag är beställare”. Svårigheter att nå byråkrati och politiska beslutsfattare leder lätt till likgiltighet.

Problemet är emellertid ännu större inom landstinget, där man säger sig arbeta efter beställa-utföramodellen, men i verkligheten inte gör det. Där beställer en nämnd direkt av förvaltningar, vars utförarstyrelse hamnar offside. En konsekvens har blivit att professionen får stå till svars för sådant, som är politiskt ansvar. Exempelvis måste beslut om en minskning av antal vårdplatser på ett sjukhus fattas av politiker. Det är inte läkares och sjuksköterskors ansvar.

Ett minimikrav inför nästa mandatperiod måste vara att den som ges ett politiskt uppdrag ska genomgå en två dagars politikerutbildning


Harald Nordlund


Skicka en kommentar