söndag 16 juni 2013

Från riksda´n om vetenskap och skolutbildning

"Tidsbrist och avsaknad av struktur ses som hinder
Delat ansvar
Intervjuer med några aktörer som arbetar för att föra in forskningsresultat i skolutbildningen visar att många skolor vill ha stöd för att tolka vad det innebär i praktiken att utbildningen enligt den nya skollagen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vetenskaplig grund handlar om att använda nya forskningsrön, men också att anta ett kritiskt förhållningssätt för att kunna urskilja, formulera och lösa problem. Alla som berörs måste ta ansvar: beslutsfattare och tjänstemän på alla nivåer, liksom skolledare och lärare på de enskilda skolorna.
Erfarenheter är också viktig kunskap, men för att komma fler till nytta måste de först samlas, bearbetas, dokumenteras och tillgängliggöras.
Mer forskning behövs
Intervjuerna visar att det behövs mer och bättre forskning med koppling till det praktiska arbetet inom skolan. Men den forskning som redan finns i Sverige och andra länder behöver också sammanställas systematiskt för att lättare kunna spridas.
Viktigt att få pröva nya arbetssätt
Det första steget i arbetet med att föra in ny kunskap i skolan är enligt rapporten att göra en behovsanalys där några få, centrala fokusområden väljs ut. Att förstå processerna bakom kunskapsöverföring är också en förutsättning för att implementeringen ska lyckas. Subjektiva uppfattningar avgör hur ny kunskap tas emot. Därför är det viktigt att de som arbetar i skolan får pröva nya arbetssätt för att själva kunna skapa sig en uppfattning om hur väl en ny metod fungerar."
Skicka en kommentar