torsdag 26 september 2013

Regeringen vill satsa på vindkr

Innebär regeringens skrivning om vindkraften i budgetpropositionen att Folkpartiet minskat på sina krav beträffande kärnkraften. Utbyggnad av denna har partiet motiverat med de förnybara formerna inte kan byggas ut i tillräckligt snabb takt. När nu både sol och vind fåt ökad styrka är väl det rimliga att tona ner kraven på kärnkraftsutbyggnad. Eller...?
Varför vågkraften inte berörs av medvinden är en gåta. Vågkraften är nästan helt outnyttjad fortfarande, men har enligt forskare en stor potential. Det som saknas är, säger forskare, en tydlig politisk vilja att stödja utvecklingen av vågkraften

"I budgetpropositionen för 2014 skriver regeringen att vindkraften har en stor outnyttjad potential i Sverige och de bedömer att det kommer att krävas en omfattande utbyggnad av vindkraften för att nå de mål som har satts upp inom ramen för elcertifikatsystemet. Enligt Energimyndighetens prognoser förväntas vindkraften öka till 12 terawattimmar. Regeringen anser också att samverkan mellan berörda myndigheter bör fortsätta att utvecklas när det gäller frågan om utbyggnad av vindkraft. Detta för att utbyggnaden, utifrån rättssäkra tillståndsprocesser och med beaktande av övriga riksintressen, så långt det är möjligt och lämpligt ska kunna ske där vindförhållandena är gynnsamma."
Skicka en kommentar