lördag 9 november 2013

Rapport om utsläppsrätter

Vilken roll spelar rapporter till riksda´n från regeringen? Skulle man inte kunna kosta på sig att föreslå riksda´n besluta om att ta steg framåt. Av riksda´ns 349 ledamöter är det väl inte fler än Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter, som känner till innehållet

"Riksrevisionen har sammanställt tidigare gjorda granskningar av den europeiska handeln med utsläppsrätter i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Litauen och Polen. Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redovisar sin bedömning av Riksrevisionens rapport.
Rapporten handlar i huvudsak om EU:s handelssystem för utsläppsrätter, EU ETS och användningen av de så kallade flexibla mekanismerna i Kyotoprotokollet till FN:s konvention om klimatförändringar, det vill säga mekanismen för ren utveckling och mekanismen för gemensamt genomförande, CDM- och JI-programmet. I skrivelsen redogör regeringen för sina ståndpunkter och pågående arbete inom dessa områden.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet."
Skicka en kommentar