tisdag 10 december 2013

Nej till höjd skiktgräns

Vi har just nu fått veta att det finns inget som hindrar att riksdagen rycker ur den del av budgeten som handlar om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt. Det här betyder i praktiken att regeringens förslag inte blir verklighet.
Reaktionerna från regeringspartierna är relativt tydliga. Dock gissar jag att regeringen inte är så ledsen. Man kommer att i valrörelsen kanske slippa den här diskussionen, om man hanterar den skickligt. I stället för att bedriva den svåra pedagogiken om att sänkt skatt medför fler jobb och därmed ökade skatteintäkter som i sin tur ger bättre välfärd, kan man nu se till att öka anslagen till, till exempel skolan, mer än vad oppositionspartierna föreslår och möjligen förändra bilden av att regeringen försämrar vår välfärd.
Tiden fram till valet blir på många sätt en intressant tid.
"KU ger grönt ljus för att ändra riksdagsbeslut om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt

Finansutskottet har tidigare föreslagit att riksdagen ska ändra sitt beslut om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt för 2014. Konstitutionsutskottet har nu granskat om förslaget strider mot riksdagsordningen och kommit fram till att det inte gör det, utan att riksdagen kan besluta om förslaget. Regeringspartierna reserverar sig.

Talmannen sa den 5 december nej till att be riksdagen ta ställning till finansutskottets initiativ eftersom han ansåg att det strider mot riksdagsordningen. Talmannen ska enligt riksdagsordningen vägra be riksdagen ta ställning till ett förslag om han anser att det strider mot någon av grundlagarna eller mot riksdagsordningen. Eftersom en majoritet i riksdagen inte höll med talmannen utan begärde att få ta ställning till förslaget skickades förslaget till KU, som fick i uppgift att avgöra om det strider mot riksdagsordningen.

KU ser inga hinder

KU anser inte att förslaget strider mot riksdagsordningen. Bakom bedömningen står en majoritet i utskottet som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. KU anser inte att det i riksdagsordningen finns något hinder mot att riksdagen fattar ett beslut som innebär att inkomsterna på statens budget skulle avvika från den beräkning av inkomsterna som riksdagen tidigare beslutat. Riksdagsordningen innehåller inte heller någon uttrycklig reglering som skulle begränsa utskottens rätt att lämna förslag genom så kallade utskottsinitiativ som en del av budgetarbetet. Utskottet anser att finansutskottets förslag ligger inom ramen för syftet med den så kallade rambeslutsmodellen för budgetarbetet i riksdagen och för praxis.
Regeringspartierna reserverar sig
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna håller inte med om utskottsmajoritetens bedömning. Regeringspartierna påpekar bland annat att beräkningen av inkomsterna i statsbudgeten enligt riksdagsordningen ska ingå i det första steget av budgetarbetet och tas i ett enda beslut. Att efter det genom ett separat beslut ändra en lag som var en viktig del av rambeslutets inkomstberäkning skulle enligt partierna strida mot riksdagsordningen. Partierna anser också att riksdagsordningen begränsar utskottens möjlighet att använda sig av utskottsinitiativ inom budgetarbetet"
Skicka en kommentar