söndag 15 december 2013

Värdefulla Öppna jämförelser

Öppna jämförelser av sjukvården tycker jag är både värdefulla och intressanta. Vi har nyligen kunnat ta del av den åttonde. Vi kan läsa om att sjukvården har blivit bättre på att förebygga sådana dödsfall som bedöms kunna undvikas och medellivslängden ökar för både män och kvinnor. Samtidigt består stora skillnader inte minst när det gäller socioekonomiska faktorer. Man redovisar 162 indikatorer. Sverige har blivit bättre på att minska dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar och ökad överlevnad i cancersjukdomar. Men det faktum att det råder stora variationer mellan landstingen för flera indikatorer tyder på att det finns utrymme för förbättringar. Totalt presenteras data för 162 indikatorer, vilket är sju färre än motsvarande rapport 2012 och elva färre än i rapporten för 2011. Trycksår i sluten vård är en av de nya indikatorerna i årets rapport. Sedan 2011 har nationella mätningar av förekomsten av trycksår genomförts fem gånger. I de första mätningarna hade 14-16 procent av inneliggande patienter vid mättillfället minst ett trycksår. Men vid mätningen 2013 fanns större skillnader mellan landstingen; från 9 procent till 23 procent. Jämtland hade lägst andel medan Västernorrland hade högst. Svenskarna blir långsamt äldre och vården har blivit bättre på att åtgärda dödlighet. (Konstigt uttryckt, men jag har tagit det ur rapporten) Alltnog ät öppna jämförelser ett utmärkt underlag för politisk debatt om behov av förändringar inom vården. Men kommer man att använda rapporten? Jag förväntar mig att alla landstingsfullmäktige ägnar några timmar åt att diskutera den. Det är ett minimikrav i fråga om politisk styrning.
Skicka en kommentar