fredag 28 mars 2014

Alkoholbruket bland ungdomar

Handlingsplan eller inte. Jag tror att det är många som har svårt att förstå att man i politiken ägnar så mycket tid till att tala om och diskutera vad man uppfattar, som småsaker. I frågan i nedanstående citat har man debatterat huruvida det behövs en handlingsplan. Det viktiga är väl handlandet, inte planerna. Ägna er åt att debattera huruvida det som görs är det rätta och tillräckligt och vad som bör göras i framtiden. "Socialutskottet vill se handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar Ambitionerna måste höjas i arbetet med att få ungdomar att dricka mindre alkohol, anser socialutskottet. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska uppmana regeringen att utarbeta en nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget. Att minska ungdomars bruk av alkohol är ytterst viktigt. Socialutskottet noterar att det skett en minskning av alkoholkonsumtionen bland ungdomar men konstaterar samtidigt att det handlar om en minskning från en hög nivå. Regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken är bra, men utskottet anser att det behövs ännu högre ambitioner i arbetet med att få ungdomar att dricka mindre alkohol. Koordinerade insatser Insatserna måste koordineras och en handlingsplan skulle kunna samla de frågor som rör specifikt ungdomars alkoholbruk, anser socialutskottet. I handlingsplanen bör det framgå konkret hur det förebyggande arbetet på lokal, regional och nationell nivå ska samverka. Begränsningar av tillgänglighet, tillsyn av servering, ändringar i lagstiftning, polisarbete mot langning och olovlig försäljning samt informations- och attitydfrågor är exempel på frågor som skulle kunna rymmas inom ramen för handlingsplanen. Det kan även finnas behov av att se över ungdomars möjligheter till fritidssysselsättning och aktiviteter i drogfria miljöer. Socialutskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att utarbeta en nationell handlingsplan för minskat alkoholbruk bland ungdomar. Sedan bör regeringen återrapportera till riksdagen på lämpligt sätt. Bakom förslaget till tillkännagivande står en majoritet i socialutskottet bestående av S, MP, SD och V. Till grund för utskottets förslag till tillkännagivande ligger motioner från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Regeringspartierna reserverar sig Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna delar utskottsmajoritetens uppfattning att det är ytterst viktigt att minska alkoholbruket bland ungdomar. Mot bakgrund av det arbete som redan pågår, inom ramen för regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, anser dock partierna att det inte är nödvändigt med en handlingsplan. De lyfter bland annat fram att de insatser som görs för att skjuta upp alkoholdebuten är prioriterade i regeringens strategi samt att åtgärder vidtas för att minska langningen av alkohol till minderåriga och för att upprätthålla åldersgränserna."
Skicka en kommentar