fredag 28 mars 2014

Fördelar med att vara bäst

Viktigt mål. Nu gäller det att få medlemsländerna att anstränga sig för att nå målet. Det gäller också att få genomslag för ett synsätt som handlar om att det ligger fördelar att gå före. Annars blir konsekvensen att de länder, som kan och bör gå längre nöjer sig med måluppfyllelse med motivering att "vi gör vårt". Följden av detta blir att man totalt inte når målet. Det ligger stora fördelar i att vara bäst. EU-kommissionen har lämnat förslag på hur ramarna för EU:s klimat- och energipolitik ska se ut mellan 2020–2030. (Ska stå antingen "...se ut mellan 2020 och 2030." eller "...se ut 2020 - 2030. Min anm.) Näringsutskottet har granskat förslaget och anser att det är välkommet och välbalanserat. Utskottet tycker att kommissionens förslag om att minska utsläppen av växthusgaser inom EU med 40 procent till 2030 är bra. Minskningen gäller jämfört med 1990 års nivå. Här är det viktigt att fördelningen av bördan mellan EU-länderna görs på ett kostnadseffektivt sätt. Kommissionen föreslår även att minst 27 procent av energin inom EU ska komma från förnybara källor. Även det är bra, anser näringsutskottet. EU ska också sätta upp mål för energieffektivisering. Regeringen och kommissionen anser dock att det finns anledning att vänta in uppföljningen av införandet av reglerna för energieffektivisering inom EU innan man sätter upp detta mål. Näringsutskottet håller med. Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Skicka en kommentar