söndag 16 mars 2014

Om tillbud och olyckor

Vad leder tillkännagivanden till? Särskilt om regeringen inte instämmer. "Arbetsmiljöverket bör registrera alla tillbud och olyckor Det tredje tillkännagivandet innebär att regeringen bör ta initiativ till att alla tillbud och olyckor som sker på arbetsmarknaden ska rapporteras till Arbetsmiljöverket och att myndigheten ska vara skyldig att registrera dessa. Ett aktuellt och växande problem är det stora mörkertal som antas finnas när det gäller arbetsskador som drabbar utländsk arbetskraft som tillfälligtvis arbetar i Sverige och som inte anmäls eller registreras. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Vänsterpartiet. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig. Partierna konstaterar bland annat att grundprincipen i EU är att arbetsolyckor och arbetsskador ska rapporteras i det land som är den skadades hemland. Det vore därför inte ändamålsenligt att bokföra skador och sjukdomar dubbelt. Det skulle också lägga dubbla krav på exempelvis ett utstationerande företag, och det skulle därmed kunna uppstå EU-rättsliga hinder."
Skicka en kommentar