tisdag 1 april 2014

Fri etablering, konkurrens och politiskt inflytande

Är det självklart att konkurrensneutralitet ska gälla i offentliga sektorn? I den meningen att all verksamhet ska konkurrensutsättas. Det måste väl vara politiska beslutsfattares sak att avgöra huruvida externa utförare över huvud taget ska prövas. Men ju fler sektorer, som ges fri etableringsrätt, desto mer angeläget att spelreglerna görs tydliga. Uppmärksammas måste ju det faktum att omfattningen av fri etablering leder till minskat politiskt inflytande över användningen av skattepengarna. "Regler införs för landstingets egna verksamheter i samband med vårdval Vad gäller för landstingets egna verksamheter i samband med att landstinget inför vårdval inom primärvård och specialistvård? Detta finns beskrivet i ett nytt regelverk som antogs av landstingsstyrelsen. Syftet med reglerna är att ge landstingets egna verksamheter tydliga förutsättningar för sin planering och att säkerställa konkurrensneutralitet, så att varken landstingets egna förvaltningar eller privata vårdgivare gynnas eller missgynnas. Reglerna ska också säkerställa att införande av vårdval görs på ett sådant sätt att studenter även fortsättningsvis kan erbjudas högkvalitativa utbildnings- och praktikplatser."
Skicka en kommentar