lördag 7 juni 2014

Angelägen patientlag

Den nya patientlagen ska ge patienter rätten att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i hela landet. 
Vid årsskiftet 2014-2015 förväntas en ny patientlag träda i kraft i Sverige 
Centrala bestämmelser som gäller patientens ställning i vården och som i dag återfinns i skilda författningar, ska samlas i en och samma lag, patientlagen. Ambitionen är också att den nya lagen ska vara lättillgänglig, pedagogisk och överskådlig.

För att patienten ska kunna få den centrala roll, som framtidens sjukvård kräver måste någon få ett ansar för att patienterna får den kunskap, som krävs för att kunna bli en del av ett sjukvårdsteam. Hur ska detta gå till? Vilket ansvar tar staten? Vilka krav ska ställas på landstingen?
Nya patientlagen är dock angelägen.
"För att uppnå verklig patientcentrering måste de lagar som styr hälso- och sjukvården bli tydligare kring vilka beslut som patienten ska fatta. För att uppnå klarhet måste lagstiftaren ta på sig patientens glasögon och tydligare reglera vilka typer av beslut som denne kan och bör fatta själv, samt vilka beslut som det är upp till hälso- och sjukvården att fatta. Utan sådan tydlighet riskerar vi att fortsätta missgynna patientens deltagande och inflytande över sin egen vård. Ett deltagande och inflytande som alla involverade säger sig sträva efter"

"

Skicka en kommentar