lördag 7 juni 2014

Kanske regionalisera styrningen av skolan

Ny lagstiftning på skolområdet. Tanken är god. Men när staten beslutar om nya lagar vore det intressant att veta hur den ska använda lagen. Staten har ett stort ansvar att tillse att vi har en jämlik skola. Verkligheten är en annan. Varför lyckas inte staten ta sitt ansvar? Den frågan måste få ett svar. Kanske måste styrningen av skolan regionaliseras.

"Det ska bli tydligare i skollagen att kommuner, rektorer och förskolechefer ska fördela resurser efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Det ska även förtydligas att elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskraven ska få stöd som så långt som möjligt ska motverka konsekvenserna av funktionsnedsättningen.
Lärare och förskollärare som saknar legitimation och behörighet för undervisningen ska trots det få undervisa i fritidshem respektive förskolor med särskild pedagogisk inriktning. Det ska gälla om verksamheten bedrivs i enskild regi.
När det gäller modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk ska kravet på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål tas bort för elever som tillhör en nationell minoritet. Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.
Ändringarna om modersmålsundervisning börjar gälla den 1 juli 2015 och de andra ändringarna börjar gälla den 1 juli 2014."
Skicka en kommentar