lördag 21 juni 2014

Man kan alltid föreslå en plan

Det finns politiker, som tror sig visa handlingskraft genom att föreslå utarbetande av planer och program, men som sällan ser till att något reellt händer. Det här är tydligt inom landstinget. Och visst, när man inte vet vad man ska besluta kan man ju föreslå en plan. Dock imponerar sådant inte särskilt starkt.

Antalet program, som utarbetats under åren är stort. Vilken styrande effekt har programmen då haft? Jo, själva processen med att ta fram ett program påverkar i viss grad, men som effektiva styrmedel måste programmen ifrågasättas. Ska dom ha betydelse måste en regelbunden och tät uppföljning ske.

"Budget för fördjupad uppföljning och utvärdering

Hälso- och sjukvårdstyrelsen beslutade om budget för fördjupad uppföljning och utvärdering.
Sedan hösten 2014 har landstinget förstärkt detta arbete. Syftet med granskningarna är att säkerställa att vårdgivarna uppfyller vårdavtalen. Granskningarna görs också i förebyggande syfte för att minska risken för ekonomiska oegentligheter och bristande vårdkvalitet. Ett annat syfte är att bidra till lärande och utveckling hos vårdgivarna.
Nu öronmärks pengar för uppföljningsverksamheten. För 2014 sätts 600 000 kronor av, för 2015 1,2 miljoner kronor. Från 2016 avsätts 100 000 kronor för varje nytt avtalsområde som landstinget tecknar.
(V) reserverade sig till förmån för ett eget yrkande om den del som gällde 2016, där man ville att ett förslag till plan för det fortsatta arbetet ska tas fram."
Skicka en kommentar