fredag 10 april 2015

Den föreslår den föreslå besluta


Jo, detta är väl befogat. Men kan någon berätta för mig om den formella gången av ärendet. Förslag från Justitiedepartementet behandlas av riksdagens Justitieutskottet, som föreslår riksdagen besluta att uppmana regeringen att genomföra. Departementet är ju en del regeringens verktyg.

Informationsutbyte för att bekämpa grov organiserad brottslighet

Det bör bli lättare för myndigheter att utbyta information med varandra, så att de kan samverka mot grov organiserad brottslighet, anser justitieutskottet. Justitiedepartementet har i augusti 2014 föreslagit en ny lag om skyldighet att lämna uppgifter vid denna typ av brottslighet. En sådan lag skulle innebära att myndigheter trots sekretesslagen kan dela information med andra myndigheter. Det kan exempelvis handla om att Försäkringskassan lämnar uppgifter till polisen kring en person som systematiskt försökt att få ersättning på felaktiga grunder, eller tvärtom.
Justitieutskottet anser Justitiedepartementets förslag ska genomföras och att riksdagen därför ska uppmana regeringen ska arbeta för att underlätta sådant informationsutbyte samt återkomma med ett förslag.

De tre tillkännagivandena grundar sig i motionsförslag som lagts av M, C, FP och KD. Justitieutskottets ställningstagande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om polisfrågor. Justitieutskottet sa nej till de andra motionsförslagen.

V reserverar sig mot ett av förslagen

Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget om att regeringen ska se över hur polisens uppgifter kan renodlas. Enligt partiet bör den nya polismyndigheten få tid att utveckla sina arbetsmetoder. Dessutom kan det nyligen fattade beslutet om att civilanställda inom polisen ska få utföra vissa polisuppgifter innebära att polisen kan renodla sin verksamhet
Skicka en kommentar