måndag 7 mars 2016

Asylsystemet i rådet för rättsliga och inrikes frågor

Förslag som gäller asylsystemet under våren? Nja, man menar nog inte så.

EU-kommissionen ser över asylsystemet

"Diskussion om EU:s asylsystem väntas i rådet för rättsliga och inrikes frågor

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) och statssekreterare Ann Linde ska samråda med nämnden inför mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 10-11 mars.
Vid mötet väntas rådet diskutera framtiden för EU:s asylsystem. EU-kommissionen har aviserat att den kommer att presentera förslag som gäller asylsystemet under våren.
Rådet väntas komma överens om en allmän inriktning vad gäller kommissionens förslag om bekämpning av terrorism. Därefter inleds förhandlingar med Europaparlamentet. Avsikten är att införa minimiregler gällande bland annat straff och sanktioner för terroristbrott, brott med anknytning till terroristgrupper samt brott som har anknytning till terroristverksamhet.
Rådet väntas också
  • debattera kommissionens förslag till skärpningar av det så kallade vapendirektivet, som reglerar privatpersoners förvärv och innehav av skjutvapen
  • få en lägesrapport om hur det går i förhandlingarna om förslaget till en europeisk gräns- och kustbevakning
  • få en lägesrapport och eventuellt anta en överenskommelse som gäller förslagen till så kallad viseringskodex och införandet av en rundresevisering
  • diskutera situationen på migrationsområdet, följa upp åtgärder som har vidtagits och diskutera framtida åtgärder
  • diskutera och följa upp genomförandet av de åtgärder för att förhindra terrorism som rådet kom överens om i rådsslutsatserna från november 2015
  • få en lägesrapport om två förslag inom EU:s digitala agenda, om tillhandahållande av digitalt innehåll och Internethandel
  • diskutera förslaget om att inrätta en europeisk åklagarmyndighet och ge vägledning till hur förhandlingarna om förslaget kan gå vidare."
Skicka en kommentar