torsdag 12 maj 2016

En lag; tolv år senare: hur ska den uppfyllas


Jag förstod inte vad som här menas med "analysera" innan jag i går fick möjlighet att till representanter för Miljö- och jordbruksutskottet ställa frågan. Med analysera avser man prioritera. Prioritera mellan vad? Finns för många åtgärder på gång? Nja, man är rädd för kostnaderna. En lag som stiftades 2004 ska man tolv år senare börja pröva hur den ska uppfyllas. Vilken vilja och handlingskraft. Medan man analyserar fortsätter vattenmiljön att försämras

"Regeringen bör noggrant analysera förslag om åtgärder för god vattenmiljö (MJU14) 

Riksdagen riktar en rad uppmaningar till regeringen i ett tillkännagivande. Uppmaningarna handlar om att analysera förslag om vilka åtgärder som ska göras för att nå upp till ett mål om en god vattenmiljö.
Det så kallade vattendirektivet som beslutades av EU är tvingande för alla medlemsländer att införa. Syftet med direktivet är att skydda och förbättra miljön i sjöar, åar, floder och grundvatten. Direktivet infördes i svensk lag 2004 och det binder samtliga EU-länder att arbeta på ett gemensamt sätt med vattenfrågor. En del i detta är att arbetet bedrivs i sexåriga perioder.
I Sverige är det fem länsstyrelser som har tagit fram förslag på vad som ska göras under den kommande perioden, 2016-2021. Riksdagen tycker nu att regeringen borde se till att det görs analyser av hur bland annat jordbruket kommer att påverkas av de här förslagen. Regeringen borde även analysera förslagen utifrån hur mycket de kostar samhället och sedan prioritera de mest kostnadseffektiva lösningarna. Det är några av de uppmaningar som riksdagen nu riktar till regeringen i ett tillkännagivande.
Riksdagen sa samtidigt nej till andra motionsförslag som behandlades samtidigt. Förslagen handlade bland annat om övergödning i haven och åtgärder för att förbättra rening av avloppsvatten"
Skicka en kommentar