lördag 10 juli 2010

100 steg

Forts.:
Utredningen är ett mycket bra underlag för att skapa den nödvändiga debatten om hur vi river ålderstrappan och åldersbarriärer och som syftar till att förändra attityder. Den är också ett bra underlag för debatt om det solidariska ansvaret och om politikerrollen.
Beredningen behandlar inte personalfrågorna och organisationdfrågorna, som i första hand rör vård- och omsorgsområdet.Eftersomdessa emellertid är av stor betydelse i äldrepolitiken lämnar jag här några synpunkter.
En omständighet som varit besvärande för beredningen har varit att företrädare för regeringen (socialdemokratisk minoritetsregering. Min anm. här). i vissa väsentliga delfrågor, låtit göra separata utredningar eller gjort uttalanden som föregripit beredningens arbete..Detta har i viss mån lett till att den bredare diskussion som beredningen söker åstadkomma i stället har kommit att handla om enskildheter och sålunda flyttat uppmärksamheten från helheten och det samband somfinns mellan förslag och åtgärder.
Skicka en kommentar