lördag 3 juli 2010

Det behövs både hjärta och hjärna i politiken

Det behövs både hjärta och hjärna i politiken.
Det kan också uttryckas med orden känsla och förnuft. Folkpartiets slogan från mitten av åttiotalet sammanfattar den socialliberala ideologin. Man skrev då: ”Det behövs inlevelse i människors vardag, förståelse för enskildas drivkrafter och känsla för dem som har det besvärligt. Men det behövs också kunskap om fakta och samband, förmåga att se problem och möjlighet att visa eftertänksamhet och förnuft.”
Jag ser fram mot den fortsatta valrörelsen. Jag ser fram mot att få stödja kandidater, som står för dessa socialliberala idéer.
Jag kommer att propagera för kryssning för de kandidater, som ser idéerna som viktigare än en viss position i politiken. Mina kandidater ska stå upp för värden som solidaritet, demokrati, ickevåld, frihet, ansvar.
Den liberalism som utvecklats till dagens socialliberalism kännetecknas av kamp för fred och demokrati, internationell solidaritet, solidaritet med kommande generationer, frihandel, generell välfärdspolitik, utbildningens och forskningens betydelse för vårt lands välfärd och en reglerad marknadsekonomi. Kraven på en mer socialliberal inriktning av folkpartiets politik ställs av personer, som vill höra våra kandidater tala om även, till exempel, solidaritet med utsatta människor mitt ibland oss, solidaritet med människor i andra länder, solidaritet med kommande generationer, icke-våld och sambanden i miljöpolitiken mellan skyddet av vår natur, bevarande av biologisk mångfald och förhindrande av klimatpåverkan. Jag vill också se ett engagemang för sanering av den kemikaliesörja som vi vandrar omkring i.

En central uppgift för liberaler är kampen för fred och demokrati, men den uppgiften fylls inte när man hyllar våldet som metod för konfliktlösning.

Mina kandidater ska också via sig rakryggade. Man ska stolt förvara sina idéer samtidigt som man lyssnar och tar till sig människors funderingar och man ska visa ärlighet när misstag begås. Jag ska noga granska kandidaterna. Några har redan visat sig inte fylla måttet.

Solidaritet med kommande generationer handlar om, i första hand, klimatpolitiken, som i sin tur handlar om till exempel vilket energisystem vi ska välja och vilka bränslen vi ska driva våra bilar med. Skyddet av vår natur måste bli ännu bättre eftersom den biologiska mångfalden och ekosystemen är hotade.
Det behövs både hjärta och hjärna i politiken
Skicka en kommentar