söndag 25 juli 2010

Avslutning yttrande Senior 2005

Det skall vara en självklarhet att vårdtagare och personal
kan kommunicera med varandra. Staten bör ge kommunerna stimulansbidrag
för åtgärder som ger erforderliga språkkunskaper.
Större uppmärksamhet måste ägnas även behovet av utbildning om
vissa särskilt utsatta gruppers situation.
Särskilda boendeformer och hemtjänsten har varit ett lokalt
monopol. Det har inte varit naturligt att individen har kunnat välja
mellan olika vårdföretag. Detta är inte en privatisering. Jag är kritisk
till de politiker som medvetet använder begreppet privatisering
i syfte att förhindra att individen ges makten över sitt liv. Inom
ramen för en solidarisk finansiering borde det vara naturligt att
individen själv eller genom ombud kan välja service och vård.
SOU 2003:91 Reservationer och särskilda yttranden
549
Denna valfrihetsprincip bör i fråga om boende och hemtjänst skrivas
in i socialtjänstlagen.
Offentliga sektorns kanske viktigaste roll är att skapa förutsättningar
och skapa värden för individen. Så stora värden som möjligt
ska skapas med de resurser som är tillgängliga. För att kunna öka
de värden som skapas måste nya arbetssätt införas och det offentliga
åtagandet och styrningen tydliggöras.
Beredningen ger intryck av att resursernas storlek är givna.
Resursernas storlek är ju emellertid beroende av, i första hand,
vilken politik som förs för att skapa ekonomisk tillväxt och vilken
skattepolitik som förs. En socialliberal politik är en politik för både
tillväxt och för omfattande solidariskt ansvar i välfärdspolitiken.

"USA och Sydkoreas övning har startat" skriver DN. Att Sydkoreas övning har startat förstår jag, men vad har USA startat? Kanske menar DN: "USA: s och Sydkoreas övning har startat."
Skicka en kommentar