söndag 24 oktober 2010

Det våras för vinden

Vindkraften kan stå för en femtedel av världens elbehov år 2030, läser jag. Inom EU finns något som benämns förnybarhetsdirektivet. Detta har nu resulterat i att EU rekommenderar ökade satsningar på sol- och vindenergi.
Många anser att vindkraft ger regeringar ett alternativ till att ta itu med vår tids utmaningar och är en del av den energirevolution vår planet behöver. Vindkraften bedöms av allt fler kunna bidra på ett genomgripande sätt till elproduktionen och till minskning av koldioxidutsläppen.
Flytande vindkraftverk har blivit särskilt intressanta, även om investeringskostnaderna är högre. De fördelaktiga vindförhållandena ute till havs kompenserar mer än väl dessa nackdelar.

Ibland fås vi att tro att världen i dag satsar mest på kärnkraft. Den bilden känns inte korrekt när man kan notera att, till exempel Östafrika satsar på vindkraft som en följd av stigande elpriser. I Kenya planeras nu för Frikas största vindkraftpark.
Läser också att Google investerar i havsbaserad vindkraft, så mycket som fem miljarder dollar.

"Svensk Vindenergi välkomnar regeringens förslag om en årlig uppföljning av tillståndsprocessen för etablering av ny förnybar elproduktion, men beklagar att regeringen inte nämner de tre hinder som försvårar och fördyrar tillståndsprocessen för vindkraft, nämligen kommunernas veto, Försvarsmaktens beslut och hotet mot den andelsägda vindkraften."

I USA:s solrikaste områden pågår planering för solkraftverk. Nog finns det hopp, men det krävs att fler väljer den förnybara vägen.

I även Sverige kommer att prövas att bygga solceller i större skala. En pilotanläggning för tredje generationens solceller kommer att byggas i Stockholm.Läs artikeln från Recyclingnet
Skicka en kommentar