torsdag 21 oktober 2010

Haven är fortfarande hotade

Med öppna ögon fortsätter vi att förstöra våra hav. Sjöars och havens förmåga att klara påfrestningar är stor. Men det finns gränser, gränser som vi uppenbarligen är beredda att överträda. Vi gör med effektiva fiskemetoder rent på vissa havsbottnar, vi fiskar inte bara för att få mat utan en stor del av fångsterna kastas tillbaka. Vi har fortfarande utsläpp av avloppsvatten utan tillräcklig rening, vi släpper ut övergödande ämnen och vi borrar för att hitta olja och gas. Vi har inte tillräckliga skydd för att förhindra skador vid miljöfarliga transporter. Allt detta tar död på arter.
Är inte lagstiftningen tillräcklig eller tillräckligt tydlig? Nja, det handlar nog, i första hand, om kunskap. Jag läser Art- och habitatdirektivet om bevarande av naturliga habitat och av vilda djur och växter: "Medlemsländer ska etablera ett system för övervakning av oavsiktlig fångst och dödande av djurarter listade i Annex IV. Med hjälp av den insamlade informationen ska medlemsländer vidta den ytterligare forskning eller de bevarandeåtgärder som krävs för att försäkra att oavsiktlig fångst och dödande inte har någon signifikant negativ påverkan för de berörda arternas del."
Vilka riksdagsledamöter och europaparlamentariker bevakar att den här typen av överenskommelser efterlevs? Och vad gör vi medborgare för att ställa krav på dem?
Skicka en kommentar