lördag 6 november 2010

Långsiktigt hållbart och miljöförbättrande

Har regeringen visat tillräcklig tydlighet i energipolitiken? Jag tycker inte det. Det förefaller mig som om det finns låsningar, som försvårar tydlighet. Några talar om förnybar energi, men politiska beslut för att stimulera utvecklingen i den riktningen borde vara tydligare. Det finns en strävan från del av regeringen att bygga ut kärnkraften och från detta håll lite tal om energibesparing och förnybarhet. Från annat håll talar man om vikten av att gåöver till förnybara energislag, samtidigt som man lite motvilligt ställer upp på att ge klartecken till nya kärnkraftverk. Det är detta jag avser med låsning.
Vi ska dock ha klart för oss att det är inte staten, som ska bygga vare sig kärnkraftverk eller vindkraftverk. Därför har vi ännu inte sett vad regeringens ja till att ersätta nya kärnkraftverk med nya resulterar i. Vi vet inte om det finns företag, som är beredda att investera enorma summor i ny kärnkraft. I, till exempel, England har regeringen hävdat att elproduktion i moderna vindkraftverk kostar mindre än produktion i de nya kärnkraftverken. Om detta gäller även här, nämligen att kärnkraft är varken ekonomiskt långsiktigt hållbar eller en långsiktigt hållbar energikälla, borde man kunna vara tydlig om vilken inriktning energipolitiken ska ha.
Det finns också anledning att se positivt på möjligheterna till starkt ökat utnyttjande av solenergi.
Den tydlighet jag vill se och höra måste som inriktning ha långsiktigt hållbara enrgikällor, och både leda till miljöförbättringar och säkra energiförsörjningen.
Skicka en kommentar