torsdag 25 november 2010

Utred inte mer utan visa vilja

Allt oftare gör jag reflektionen att de flesta statliga utredningarna är onödiga. Vissa utredningar finns, som man tycks vilja förnya för att slippa ta ställning. Ett exempel finns inom äldrepolitiken. 2001 lades fram slutbetänkandet Senior 2005. En förträfflig utredning. Det är ju bara att plocka från de 99 konkreta förslag, som framförs här.
Här finns också redovisat en ideologisk syn, som partierna var eniga om. I arbetet med att förnya demokrati och medborgarroll får förnyelse inte bli liktydig med föryngring. Frågor om äldre människors inflytande och delaktighet måste bli självklara delar av arbetet med att utveckla demokratins och medborgarrollens dimensioner inom politik, kultur och social ekonomi.
Utredningen ansåg också att regeringen bör formulera ett delmål om att andelen personer som är 65 år och äldre bör öka i statliga kommittéer och styrelser.
Det regionala och lokala arbetet med att utveckla formerna för inflytande måste i större utsträckning omfatta personer som är 65 år och äldre liksom att främja och ta tillvara äldre människors delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter.
Det är kanske inte mer kunskap genom fler utredningar vi behöver utan en politisk vilja.
Skicka en kommentar