måndag 13 december 2010

Beredskap för att klara vård och omsorg om äldre

Hur är beredskapen i fråga om vård och omsorg om äldre mot bakgrund av att antalet och andelen äldre ökar? Kommer en dålig beredskap medföra att ett allt större ansvar läggs på anhöriga och närstående? Detta när unga familjer har svårigheter att få arbete och omsorg om barn att fungera. Ligger lösningen i att mer av behoven kommer att tillgodoses på en marknad där offentlig sektor inte är inblandad?
Det finns en bred uppslutning kring att vi ska ta ett gemensamt ansvar för vård och omsorg om äldre. Det finns inte stöd för vare sig att större ansvar läggs på anhöriga eller att man själv får klara kostnaderna vid köp av tjänster från privata företag.
Dock behövs en bred diskussion om hur det solidariska ansvaret ska tas. Regeringen har ett ansvar för att tillsammans med landsting och kommuner klara ut framtida finansiering och personalförsörjning. Regeringen måste också utarbeta bättre metoder för kvalitetssäring än man har nu. Regeringen bör också samla kunskap om hur resurserna används. Skillnaderna mellan kommunerna i fråga om både insatser och kostnader. Hur tas resurserna tillvara? Vilka är de ekonomiska förutsättningarna inför framtiden? Regeringen bör klara ut om stödet till anhöriga kan och bör förbättras. Kommer det att bli nödvändigt att införa ett VAÄ liknande VAB (vård av barn)?
Skicka en kommentar