onsdag 8 december 2010

Landstinget i Uppsala län bäst i landet

"Avundsvärt miljöprogram" tycker UNT:s ledare i dag. Den handlar om det miljöprogram, som landstingsfullmäktige tog beslut om i måndags.
Ledaren träffar mitt i prick när den kritiserar oppositionens kritik av programmet.
Jag har varit ordförande i den politiska referensgrupp, som uttryckt de politiska ambitionerna för landstingets miljöpolitik. Gruppen har haft representanter för samtliga partier , som då var representerade i fullmäktige. Personerna i den gruppen är personer med särskilt engagemang i miljöpolitiken och med kunskaper, som, vågar jag påstå, är större än de flestas i respektive partigrupp.
Gruppen var enig om att de mål som skulle uttryckas ska vara, dock i några fall med svårighet och med stora anstrångningar, möjliga att uppnå. Vad kan åstadkommas i fråga om ekologiska livsmedel efter att man börjat köpa mat från Västmanlands läns landsting, som ligger långt efter Uppsala läns landsting, är ett exempel på fråga, som vi inte snabbt kunde finna svar på. Transportfrågorna är flera. Genomgångar med sakkunniga och experter gav oss underlag till radikala men realistiska mål. I ett landsting, som vårt, med höga energikostnader krävs noggranna analyser för att finna möjliga vägar till att minska både kostnader och miljöbelastning. Problemen med kemikalier och läkemedel är enorma. Det är ett problem, som ägnas alltför liten uppmärksamhet. Nu visas att en vilja att ta itu med problemet.
Miljprogrammet har tidigare inte behandlat problemet med hotet mot biologisk mångfald. På mitt initiativ fann gruppen motiverat att uppta biologisk mångfald som nytt målområde. Landstinget är en av medlemmarna i Upplandsstiftelsen, som har medlemmarnas uppdrag att arbeta med bevarande och vård av den biologiska mångfalden. Det var då rimligt att ha en avstämning med stiftelsen av målen. Stiftelsen saknade mål uttryckta på det sätt att de passade in i vårt program. Därför togs i stiftelsens styrelse snabbt beslut om mål för stiftelsens arbete med bevarande av biologisk mångfald. I förslaget till miljöprogram för landstinget fördes då dessa mål in. Det var alltså inte så att, som någon angivit, att stiftelsen utarbetade mål för landstinget.
Det framstår som löjligt när oppositionen i landstinget försöker skapa en bild av skillnader i synen på miljöpolitiken. Skillnaderna finns inte. Ett stort nummer har man gjort av ambitionerna beträffande fossilfritt landsting. I programmet anges fossilfritt landsting som en vision, vilket alla partier i referensgruppen var med på. I fullmäktige gjorde man stor fråga av att visionen bör vara ett mål. Oppositionens agerande känns futtig och fattig mot bakgrund av att landstinget i Uppsala län har ett miljöprogram, som är framåtsyftande och som är unikt.
Skicka en kommentar