tisdag 21 december 2010

SVT/Debatt: granska Årtiondet för en freds- och ickevåldskultur för världens barn

En debatt pågår om lämpligheten och nyttan av Livskunskap som skolämne och ett ämne i lärarutbildningen. Jag har lite svårt att förstå invändningarna. Våldet är ett problem vårt samhälle. Utvecklingen präglas av att metoder för att hantera våld utvecklas samtidigt som våldet ökar. Det är mot den här bakgrunden FN utlyste 2000 - 2010 till ett årtionde för för en freds- och ickevåldskultur för världens barn. Man tog fram ett stort antal förslag till åtgärder. Passiviteten från alla regeringar under den här perioden är påtaglig.I Habitatagendans artikel 123 framhålls att för att komma till rätta med våld, brottslighet och drogmissbruk måste samhället ordna utbildning i ickevåldskonfliktlösning på alla nivåer. Allt medan problemen skadar allt fler unga debatterar vi rubriceringar.
De av FN uppsatta målen krävde mycket omfattande insatser. Därför valde man att låta perioden för igångsättande av åtgärder omfatta tio år. Hur har vi i Sverige lyckats uppnå de mål som svenska regeringen var med att besluta om? Vi medborgare vet inte. Vet regeringen själv? Jag vill se en uppföljning och om uppföljningen visar brister i agerandet vill jag se vad man avser göra efter att nu årtiondet är slut. Att regeringen inte kommunicerar de här frågorna med oss medborgare är en skandal och det är också beklämmande att konstatera att media inte tycker frågan är intressant. Nog skulle det vara motiverat att ta upp den här frågan i SVT:s debattprogram.
Skicka en kommentar