söndag 1 maj 2011

Friskolor, Fullerö och djurskydd

Friskolor
Antalet platser i friskolor i Uppsala utökas kraftigt. Kommunens majoritet anser att den här utvecklingen ökar elevernas möjligheter att hitta rätt utbildning. Oppositionens motstånd handlar om att kommunen med den här utvecklingen tappar kontrollen över planeringen. Jag själv söker fortfarande efter en riktig analys av vad det betyder att någon annan än kommunen beslutar om huruvida en verksamhet ska få starta och också har uppföljnings- och kontrollansvaret. Det torde väl inte råda någon tvekan om att friskolor haft positiv påverkan på kvaliteten i skolverksamheten. Vad jag inte kan förstå är att någon annan än den som har ansvaret för skolan beslutar om en viss skola ska få starta med finansiering av kommunen. Varför ska inte politiken i respektive kommun vara avgörande. Skolan är ju fortfarande kommunal.

Minst fem fel i Fullerös fantasier
I lördags läste jag i UNT en artikel med rubriken Fem fel funna i Fullerös fantasier. Fulleröplanen handlar om att en vikingapark med stort köpcentrum ska byggas vid Fullerö vid E4 nära Storvreta. Mycket kan sägas om planerna. Hur detta ska kunna göras lönsamt är förvisso privata företags huvudvärk. Man behöver fler besökare per år än Liseberg har i dag. Vore frågeställningen endast lönsamheten får man väl säga ja oc så får företagen ta en eventuell smäll. Men här finns ju ett politiskt ansvar, ett ansvar som handlar om natur, miljö och hur bilden av vikingahistorien kommer att tecknas. Arkeologer har varnat för att sättet att visa upp Uppsalas historia kommer att bli pinsamt. I fråga om natur och miljö finns mycket starka argument för kommunen att ställa sig negativ till planerna.

Djurskyddet förbättras
"Miljö- och jordbruksutskottet vill att regeringen ska ta initiativ till att transporterna av djur ska bli kortare både i Sverige och inom EU. Utskottet menar att få frågor har lika hög prioritet från djurskyddssynpunkt. Ett enigt utskott säger därmed ja till motionsförslag från Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Ett enigt utskott förslår även ett utökat förbud mot sexuellt utnyttjande av djur och en utskottsmajoritet ett förbud mot kastrering av smågrisar utan bedövning.

I dag kan djurtransporter vara mycket långa. Såväl transporten som i- och urlastningen är stressande för djuren. Utvecklingen av lokala och mobila slakterier är ett sätt att kunna minska transporttiderna i Sverige, menar utskottet. Utskottet föreslår även sanktionsavgifter för slaktdjurstransporter där många djur dör. Sanktionsavgifter skulle ge transportörerna ekonomiska incitament för att förbättra djurens villkor. I Sverige finns ändå en maxgräns på åtta timmar för djurtransporter. När EU ser över djurtransportförordningen har Sverige därför en viktig roll när det gäller att kräva åtta timmars maxgräns också för transporter inom EU, menar utskottet. Utskottet tycker också att ytan som varje djur har till förfogande under transporten ska ses över. Mot denna bakgrund vill miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen ber regeringen att ta initiativ i det fortsatta arbetet med att förkorta djurtransporterna, både nationellt och inom EU.

Den nuvarande djurskyddslagen omfattar inte sexuella övergrepp på djur som inte kan kopplas till misshandel av eller fysisk skada på djuret. I samband med den pågående översynen av djurskyddslagen anser utskottet att det finns ett behov av att se över vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att förtydliga och stärka skyddet för djur i detta avseende. Regeringen ska efter att ha tagit del av utredningen därför skyndsamt återkomma med ett förslag inom ramen för djurskyddslagstiftningen med ett förbud mot sexuellt utnyttjande av djur.

Regeringen bör också förbjuda kastrering av smågrisar utan bedövning, föreslår utskottet. Detta ska ske så snart som det finns alternativa metoder för att säkerställa kvaliteten på griskött och god djurhållning. Regeringspartiernas utskottsledamöter reserverar sig mot förslaget. Arbeta pågår redan på flera håll för att kastrering av smågrisar utan bedövning ska upphöra frivilligt. Ytterligare åtgärder är därför inte nödvändiga för närvarande, anser regeringspartiernas utskottsledamöter."
Skicka en kommentar