fredag 12 augusti 2011

Uppsala kommun positiv till nytt externt centrum

I Uppsala kommun fortsätter den politiska diskussionen om byggande av handels- och upplevelsecentrum Vid Fullerö.Senast har man diskuterat formuleringar. Planen för området har varit utställd och den expertutredning, som lagts fram talar om att utsläppen skulle komma att gå emot kommunens miljömål. I tidningsreferat står att kommunstyrelsen strök detta och i stället uttalat: "Beslut enligt arbetsutskottets förslag med ändring att sista stycket i bilaga 1. ska lyda:
Inför antagandeprövningen i kommunfullmäktige måste fler kompensatoriska åtgärder skisseras och villkor om klimatkompensation eller andra åtgärder kan skrivas in för det aktuella markområdet att hanteras i samband med detaljplaneläggning."

En rättelse är på sin plats. Kommunstyrelsen har inte behandlat denna fråga utan den har beretts av arbetsutskottet. En viktig distinktion. Kommunstyrelsen kan inte styrka vad som står i en utredning, däremot kan den yttra sig i strid med utredningen. Även denna distinktion är viktig.
Men varför i all sin dar kunde arbetsutskottet inte behålla utredningens formulering och kombinera denna med sitt tillägg? Det måste väl bero på att man vill medverka till att anläggningen byggs och komma bort från att de negativa konsekvenserna blir stora. Nu vill jag av vart och ett av partierna veta varför man inte vill ställa upp på utredningens formulering.
Skicka en kommentar