lördag 1 oktober 2011

Om energieffektivitet

Hörde från riksdagshåll:
EU-förslag om energibesparing strider mot subsidiaritetsprincipen
EU-kommissionens förslag om energieffektivitet strider mot EU:s subsidiaritetsprincip. Det anser ett enigt näringsutskott som vill att riksdagen sänder ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, Europeiska rådets och EU-kommissionens ordförande.
EU-kommissionens förslag till direktiv innehåller olika typer av åtgärder för ökad energieffektivitet inom den offentliga sektorn, hushåll, service och industri samt inom sektorerna för energiomvandling och energiöverföring. Syftet med förslaget är att försäkra sig om att EU når det mål man tidigare satt upp om att minska energiförbrukningen med 20 procent fram till 2020.
Alltför detaljerad styrning på EU-nivå, menar utskottet
Näringsutskottet konstaterar att förslaget är mycket brett och innehåller flera långtgående förslag till åtgärder. Utskottet har i grunden en förståelse för detta eftersom det finns en risk för att EU inte kommer att nå målet om energibesparing. Men utskottet anser samtidigt att flera av de åtgärder som EU-kommissionen föreslår strider mot EU:s subsidiaritetsprincip, även kallad närhetsprincipen. Enligt den ska beslut inom EU tas på den nivå där det är effektivast och så nära medborgarna som möjligt.
EU-kommissionen föreslår till exempel ett krav på att offentligt ägda byggnader som är större än 250 kvadratmeter ska renoveras i en takt av 3 procent per år tills de uppfyller en miniminivå för energieffektivitet. Ett annat förslag gäller krav på nationella värme- och kylplaner för att främja kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla. Utskottet anser inte att det är acceptabelt att målen om energibesparing uppfylls genom detaljerad administrativ styrning på EU-nivå som inte är anpassad till lokala och regionala förhållanden.
Regeringen anser inte att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen
Regeringen gör en annan bedömning än näringsutskottet och anser att förslaget respekterar subsidiaritetsprincipen. I en faktapromemoria påpekar regeringen samtidigt att man inte kan ta ställning till förslaget i sak innan det har analyserats djupare. Regeringen är också mycket tveksam till om bestämmelsen kring renoveringstakt för offentligt ägda byggnader är nödvändig. Dessutom är man kritisk till EU-kommissionens förslag om att användningen av fjärrvärme ska mätas och faktureras individuellt för alla hushåll.
Skicka en kommentar