onsdag 18 april 2012

Mälardalssamarbetet

I dag har jag deltagit i möte med styrelsen för Mälardalsrådet. Före styrelsemötet ägde ett seminarium rum om internationella studenters betydelse för Stockhom-Mälarregionen. Visst framkom en del intressanta synpunkter. Kanske tog jag till mig mest synpunkterna om nödvändigheten av att få ett samarbete över hela landet mellan olika parter och att nuvarande konkurrensinslag är destruktiva. Men vem tar tag i taktpinnen?
På styrelsemötet var den största frågan förslaget om vissa stadgeändringar efter att en översynskommitté tyckt till och ett antal remissinstanser lämnat synpunkter.
Synpunkter, som jag anser kommittén bortsett från:
1.     Effekterna av samarbetet inom Mälardalsrådet måste färbättras. Marknadsföringen av Stockholm har varit positiv, vilket gynnar övriga Sverige, men för stora delar av regionen torde effekterna kunna förbättras
2.     Samspelet mellan styrelsen och utskotten har stora brister
3.     Otydlighet i fråga om politisk representation/representation för medlem 


Mälardalsrådet omfattar stor del av Sverige. Stockholm är en viktig motor, kanske viktigaste motorn, för hela landet. Tveksamt därför att se regionen som en Stockholmsregion. Ställning måste tas till huruvida regionen ska vara en Stockholmsregion eller ses som en Stockholm – Mellansverigeregion, som den är i dag.
Bland de frågor Mälardalsrådet kan och ska arbeta med måste natur och miljö vara centrala.
Mälardalsrådet ska vara en arena för inte bara information, diskussion och opinionsbildning, utan också för gemensamt agerande

Politiker i Mälardalsrådet representerar en medlem (kommun eller landsting)
Politisk representation är en intern fråga för respektive medlem.
Medlemsrepresentationen måste tydliggöras. Bortse helt från partierna

Utskotten är en central del av Mälardalsrådet. Trots detta har dess roll inte berörts.  
För att öka meningsfullheten i och effekterna av utskottens arbete bör vid varje sammanträde föreligga förslag till styrelsen på frågor för medlemmarna att agera i.

Det här är synpunkter, som jag är säker på kommer att behöva realiseras i framtiden om detta regionala samarbete ska bli framgångsrikt 

Skicka en kommentar