måndag 16 april 2012

Patientsäkerhet är en politisk fråga


Man talar allt mer om vikten av att komma åt orsakerna till vårdskador och att förhindra att sådana uppstår. Men toleransen är fortfarande för stor. Andra högriskverksamheter har en lägre toleransnivå än man har inom sjukvården.

Med patientsäkerhet menas i korthet skydd mot vårdskada. Det mest allvarliga med brister i patientsäkerhet är det lidande bristerna medför. Bristerna handlar emellertid om även ekonomi. Vårdskadorna beräknas orsaka kostnader på över fem och en halv miljarder kronor per år. Ett annat mått är att av vårdbudgetens kostnader utgör kostnaderna för vårdskadorna 20 procent.Nästan alla av de största händelserna i en människas liv sker i kontakt med vården. Hur vi tar hand om våra äldre, hur vi kan få kontakt med vården, omhändertagandet i vårdsituationer och hur vi upplever likställigheten, kort sagt hur trygga vi känner oss, präglar vår uppfattning om kvaliteten i vår välfärd.

Det är lag på att kvaliteten i verksamheten inom hälso- och sjukvården respektive tandvården systematiskt och fortlöpande skall utvecklas och säkras. Det är också lagkrav på att ledningen av hälso- och sjukvård skall vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet och också främjar kostnadseffektivitet. Vårdgivarna är också skyldiga att inrätta ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Ett intressant konstaterande i lagen är att kvalitetsarbetet ska vara väl förankrat bland alla medarbetare i organisationen.

Till detta kommer att betoningen av och tydligheten i patienternas rättigheter har förändrats. Patienten har, till exempel, rätt att få sitt hälsotillstånd beskrivet på ett förståeligt sätt, få information om vilka metoder för undersökning, vård och behandling som finns, få information om möjligheterna att välja vårdgivare och få information om vad vårdgarantin innebär. Brister i dom här avseendena torde alltså inte bero på avsaknad av lagstiftning.
Skicka en kommentar